【divina melange】

デザイナー: Finn Skodt
模様: 単色無地
素材: ウール100%
重量: 840g/lim.m

  • 0120
  • 0170
  • 0180
  • 0581
  • 0821